Hedersrelaterat våld och förtryck

Det är framförallt flickor som anses kränka sin familjs heder som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Även pojkar och vuxna kan utsättas. Hedersbrott är kopplat till uppfattningar om kön och identitet, där ett avvikande från familjens/gruppens normer kan utgöra grunden för hot, trakasserier, misshandel och social utfrysning.

Begreppet heder innebär att en persons handlingar påverkar hela gruppen/familjen. Om en person bryter mot normen upplevs det att hela gruppen utsätts för vanära, vilket också kan innebära sociala konsekvenser för familjen.

Kontrollerad sexualitet

Hedersrelaterat våld och förtryck existerar i grupper med starkt patriarkala och heteronormativa familjesystem där kvinnorna underordnas männen och kollektivet är viktigare än individen. Ofta finns det regler som kontrollerar flickors och kvinnors sexualitet så att hon inte får umgås med vem hon vill, bära vilka kläder hon vill eller ha sex innan giftermål.

Våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Familjemedlemmar kan få i uppdrag att se till så att någon inte bryter dessa regler och om de bryts kan någon form av straff bli resultatet. Hot, isolering, barnäktenskap och uppmaning till självmord eller mord är exempel på straff. Även killar kan utsättas, och HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta.

Hedersbrott strider mot lagen

Hederstänkande och hedersnormer förekommer i familjer och släkter oberoende av religion, social klass, födelseland och kulturell identitet. Föreställningar kring heder är ofta djupt rotade och är vanligare i patriarkala familjestrukturer. Hedersbrott strider mot svensk lag, mot barnkonventionen och mot de mänskliga rättigheterna. Brottsrubriceringarna kan bli olika och beror på vad den utsatta har blivit utsatt för. Kontakta polisen för att göra en anmälan eller kontakta Brottsofferjouren så kan vi hjälpa dig.