Våld i nära relation

Att utöva våld är alltid ett brott. Våld i nära relation kan innefatta många brottsrubriceringar som exempelvis misshandel, olaga hot, våldtäkt och sexuella övergrepp. Det finns flera lagar mot den här typen av våld, till exempel lagen om kvinnofridskränkning, sexualbrottslagen och lagen om kontaktförbud.

Svartsjuka, fysiskt våld eller sexuella övergrepp

Våldet kan ta form i kontrollering, isolering eller hot. Exempelvis så är det att kontrollera någons telefon, tvinga eller hota att låsa någon inne/ute eller hota att skada någon närstående olagligt.

Det kan även röra sig extrem svartsjuka eller kränkningar om ens person eller människor i ens närhet. Även att försätta någon i ekonomisk beroendeställning är att betrakta som våld.

Fysiskt våld kan handla om att bli skakad, knuffad släpad eller slagen, att bli hotad med kniv eller bli tagen med stryptag. Även om det inte syns några märken efteråt är det våld.

Sexuellt övergrepp kan vara sexuellt påtvingade handlingar som samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakasserier, ha sex med någon som sover/är drogad eller att använda ett sexuellt kränkande språk och tvinga den utsatta att se på pornografi.

Stort samhällsproblem

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem där majoriteten utgörs av mäns våld mot kvinnor. Det förekommer oavsett klass, könstillhörighet, etnicitet, kulturell/religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

För många är det svårt att ta sig ur en våldsam relation. Att utsättas för upprepat våld av olika slag innebär mycket stor stress och kan även leda till utmattning och depression, där det kan ta lång tid att bygga upp självkänslan efteråt.

Få hjälp att komma ur en våldsam relation

Ansvaret till våldet ligger aldrig på den utsatta. Behöver du komma ur en våldsam relation finns det hjälp att få.

På Brottsofferjouren får du som utsatts för våld i nära relation hjälp och stöd, oavsett vem du är eller var du bor. Du kan också kontakta en kvinnojour eller socialtjänsten där du bor. I en akut situation ska du alltid kontakta polisen.